Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Huvudsyftet med reglerna kring arbetsmiljö är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM – AFS 2001:1 ska vara en praktisk verktygslåda till att vara steget före ohälsa och olycksfall.

Att arbete systematiskt med arbetsmiljöarbete innebär att löpande undersöka arbetsmiljön, sätta ord på vilka risker som finns som kan leda till ohälsa eller olycksfall, utarbeta åtgärder i samverkan med skyddsombud och arbetstagare och följa upp att dessa åtgärder gett resultat. Om inte behöver man ta ett varv till i SAM-hjulet.

SAM som ledningssystem

SAM ska fungera som ett ledningssystem och har i sin struktur många likheter med andra standardiserade ledningssystem. AFS 2001:1 är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste uppfylla, medan andra ledningssystem normalt är frivilliga.

Genom dokumenterade rutiner som styr och samordnar företaget minskar företagets sårbarhet till exempel när nyckelpersoner slutar. En tydlig fördelning säkerställer att viktiga uppgifter inte glöms bort eller ”faller mellan stolarna”, och företaget har kontroll över att de uppfyller lagkraven.

SAM på riktigt

I praktiken bör det fungera som så att de regler som är aktuella för arbetsplatsen ska vara tillämpbara i form av rutiner, instruktioner och checklistor. Dokument som är tillgängliga och lätta att förstå.

Ett strukturerat arbete utifrån interna dokument som är kopplade till regelverket underlättar både lagefterlevnad och skapar förutsättningar till att arbetsmiljöarbetet faktiskt blir av och fungerar. Ett smart digitalt ledningssystem är ovärderligt även för det lilla företaget.